Algemene voorwaarden

Contactinformatie

Giva Works B.V., een dochteronderneming van Giva Wheels B.V.
De Hemeltjes 18
5051 JR Goirle
Tel.: +31 (0)85 401 92 20
E-mail: info@givaworks.nl

SECTIE 1
Algemeen

Giva Works’ aanbiedingen vallen allemaal onder de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden.

Aanvullende voorwaarden kunnen worden gehanteerd door Giva Works, specifiek gerelateerd aan het soort transactie of de aard van de werkzaamheden. Deze aanvullende voorwaarden vormen een onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Ongeacht of de voorwaarden van de koper strijdig zijn met of afwijken van die van Giva Works, zullen deze voorwaarden te allen tijde prevaleren.

SECTIE 2
Overeenkomst Sluiting

Een koopovereenkomst wordt geformaliseerd door ontvangst bij Giva Works van de ondertekende orderbevestiging, hetzij via e-mail, internet, telefonisch of anderszins. Giva Works behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten zonder toelichting te weigeren of alleen te accepteren op basis van vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt geïnformeerd.

SECTIE 3
Offertes

Giva Works’ prijsvermeldingen dienen niet te worden gezien als offertes. Offertes worden alleen op speciaal verzoek afgegeven en zijn 7 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de offerte.

SECTIE 4
Aanbiedingen

Alle aanbiedingen weergegeven op de Giva Works-website zijn geldig zolang ze op de site staan.

Giva Works behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen aan te brengen in de aanbiedingen.

SECTIE 5
Prijzen

Alle prijzen op de Giva Works-website zijn exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

Productprijzen zijn zoals vermeld op de Giva Works-website of in opgestelde offertes, onder voorbehoud van type- of drukfouten. Giva Works heeft het recht om de koper te informeren voordat de levering plaatsvindt, mocht dit het geval zijn. Producten van Giva Works worden geleverd tegen de prijzen die geldig zijn op de besteldatum.

Voor transacties met bedrijven buiten Nederland, met een geldig BTW-nummer, kunnen de producten onder de intracommunautaire regeling worden geleverd.

SECTIE 6
Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website zijn slechts benaderingen en kunnen niet leiden tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst.

Getoonde afbeeldingen zijn een digitale weergave van het artikel. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de realiteit op uw scherm. Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot kleur en verhouding.

SECTIE 7
Betaling

Standaard vindt levering plaats na ontvangst van betaling, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Indien Giva Works een factuur verzendt naar klanten/afnemers die hebben afgesproken op rekening te betalen, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Als de koper de factuur niet op de vervaldag heeft betaald, is de koper zonder voorafgaande kennisgeving in verzuim en verschuldigd aan Giva Works een rente van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een gedeeltelijke maand als volledige maand wordt beschouwd.

Bij niet-betaling heeft Giva Works het recht om de vordering ter incasso over te dragen. Zodra Giva Works tot deze stap overgaat, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van de debiteur.

In behandeling genomen klachten en/of garantieclaims geven geen recht op uitstel van betaling of gedeeltelijke betaling.

SECTIE 8
Verzending

Producten worden verzonden op risico van Giva Works, tenzij de koper zelf het transport heeft geregeld. Het risico voor de producten gaat over op de koper vanaf het moment dat ze op het aangegeven adres worden aangeboden.

De koper is verplicht om de producten bij levering in ontvangst te nemen. Bij gebrek daaraan worden de producten door de transporteur opgeslagen. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

Als de koper de producten bij levering weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar Giva Works, mogelijk na opslag bij de transporteur.

SECTIE 9
Levering

Bij betaling per factuur, door ontvangst van het factuurbedrag op onze rekening, wordt de levering gedaan binnen de geschatte leveringstijd die wordt aangegeven op uw orderbevestiging en factuur. De verstrekte leveringstermijnen zijn niet absoluut en moeten worden gezien als een inspanningsverplichting en worden bij benadering aangegeven. Het overschrijden van een leveringstermijn geeft de klant nooit recht op enige vorm van schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of welke andere actie dan ook tegen Giva Works.

Bestelde producten kunnen ook worden opgehaald bij het magazijn.

SECTIE 10
Garantie

Giva Works garandeert de hoge kwaliteit van haar diensten en de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan hieronder aangegeven. Op geleverde producten wordt een garantie van zes maanden op materialen en lak verleend, tenzij anders vermeld.

U heeft het recht de bij Giva Works B.V. gekochte onderdelen te laten onderzoeken als u van mening bent dat deze technisch gezien niet in orde zijn. Claims kunnen tot 12 maanden na de factuurdatum worden ingediend. Als een claim wordt goedgekeurd, brengen wij geen onderzoekskosten in rekening en crediteren of vervangen we de betreffende producten. Wanneer uit onderzoek blijkt dat uw claim ongegrond is, zullen we €100,- onderzoekskosten in rekening brengen. Als we de producten ook hebben opgehaald, zullen we ook de logistieke kosten in rekening brengen, maar alleen als de claim wordt afgewezen. Als de claim wordt goedgekeurd, nemen we alle logistieke kosten voor onze rekening. Gecrediteerde producten worden niet aan u geretourneerd. Als de claim is afgewezen en u wilt de producten terug, zullen opnieuw verzendkosten worden gerekend. De klant moet de producten die in aanmerking komen voor vervanging of reparatie voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

Indien de verzending bij u aankomt met duidelijke schade aan de verpakking, inhoud of anderszins, meld dit dan onmiddellijk bij de koerier en binnen 24 uur aan Giva Works. Vraag de koerier altijd om een aantekening van de schade. Monteer de onderdelen niet voordat u contact heeft gehad met Giva Works over de mogelijke vervolgstappen. Nadat is bepaald of het transportschade of montageschade betreft, wordt in overleg met de klant overgegaan tot vervanging van de beschadigde producten. Al gemonteerde onderdelen op uw voertuig kunnen niet worden geclaimd voor schade bij ontvangst. Het is daarom raadzaam de producten direct na ontvangst te inspecteren.

Zichtbare gebreken of gebreken aan producten moeten onmiddellijk na ontvangst of installatie ervan worden gemeld bij Giva Works. Elke vorm van aansprakelijkheid kan na gebruik van deze producten worden afgewezen.

Als de defecten door de klant zijn veroorzaakt, zijn alle reparatie- en verzendkosten voor zijn rekening.

De klant kan geen beroep doen op de garantie:

  • Als de klant de producten heeft verwaarloosd.
  • Als de klant wijzigingen aan de producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, inclusief reparaties die niet door of namens Giva Works zijn uitgevoerd.
  • Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, schade door inwerking van vocht of andere externe oorzaken of ongelukken.
  • Bij schade door inwerking van zaken als pekel en zouten.
  • Als het product niet op de gebruikelijke of in de gebruiksaanwijzing beschreven manier is onderhouden.
  • Als het product wordt gebruikt met inferieure of verkeerde accessoires.
  • Als de klant de producten op de volgende of andere manieren heeft veronachtzaamd: bij doorverkoop van de producten – schade door verkeerde reinigingsmiddelen – schade door hogedrukreinigers – onvoldoende onderhoud – gebruikelijke slijtage (o.a. aanrijdschade) – schade van buitenaf of door derden – steenslag – corrosie – gevolgschade door montage.

Kosten die zijn gemaakt als gevolg van een defect of ontbrekend product kunnen niet op Giva Works worden verhaald zonder hierover vooraf contact op te nemen met Giva Works. Giva Works zal u schriftelijk informeren over de gemaakte afspraken.

SECTIE 11
Wijzigingen

Giva Works behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als de koper een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

SECTIE 12
Privacy

Giva Works respecteert de privacy van de koper en zorgt dat al zijn persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Giva Works verzamelt persoonsgegevens voor het correct afhandelen van bestellingen en zal deze gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Voor meer informatie, zie de pagina “Privacybeleid” op onze website van Giva Works.

SECTIE 13
Geschillen

In het geval van een geschil omtrent deze overeenkomst, zal Giva Works zich inspannen om dit in onderling overleg met de koper op te lossen. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, tenzij Giva Works er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper voor te leggen.

SECTIE 14
Klachtenregeling

Als de koper een klacht heeft over een product, over onze service of over enig ander aspect van onze dienstverlening, dan kan hij bij Giva Works een klacht indienen. Giva Works geeft de koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Als het langer duurt om de klacht af te handelen, zal de koper binnen de termijn van 5 dagen een ontvangstbevestiging en een indicatie krijgen wanneer Giva Works een voorstel voor een oplossing kan doen.

SECTIE 15
Slotbepaling

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Giva Works zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.